Veszettség elleni védekezés szabályai

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

3. § (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási helyen az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az immunizálási végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.

(3) A magánállatorvos az állattartó (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének teljesítését írásban igazolni köteles az állattartó kérésére.

4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.
(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.

A vidékfejlesztési miniszter 127/2012. (XII. 12.) VM rendelete az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról (kivonat)

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 8. alpontjában, a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 21. pontjában, a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

2. A kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosítása

3. § A kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
. „(6) Eb útlevelének kiállításakor a megbízott állatorvos az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztõ szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplõ törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.”

3. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása
4. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az oltást végzõ magánállatorvos az eb oltási könyvének kiállítása során az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztõ szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplõ törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.”
(2) Az R2. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”
(3) Az R2. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.”

4. Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. és 4. § 2013. január 1-én lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

2012. Új kormányrendelet az ebek microchipes megjelöléséről.

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet
Egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

17/B. § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése elõtt köteles ellenõrizni,hogy az állat transzponderrel jelölt-e.

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégzõ magánállatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelõ rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzõjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követõen igazolható.

(3) Az eb transzponderrel történõ megjelölését követõ 8 napon belül a beavatkozást végzõ magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.

(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplõ eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,
b) az adatbázis mûködtetõje köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégzõ magánállatorvos
8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérõ vagy abból hiányzó adatokról a jegyzõ köteles az adatbázis mûködtetõjét értesíteni.”
(11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következõ (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi.

(12) A négy hónaposnál idõsebb transzponderrelnemjelölt ebrõl a jegyzõ és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.”

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

24/F. § Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok kedvtelésből való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.

48/B. § A 24/F. §-ban foglalt tartási tilalom nem vonatkozik a külön jogszabályban foglaltak szerint - az állatvédelmi hatóságnak - bejelentett állatokra. A bejelentésben meg kell jelölni az állat tulajdonosának vagy az állat tartójának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáló adatokat és az állat tartási helyének adatait. A bejelentett adatokról az állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

2. § (3) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 24/F. §-ának hatálya alá tartozó, az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes állatfajok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

18. § (3) Az Ávtv. 48/B. §-a szerinti adatokat az állattartó 2010. október 31-ig köteles bejelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek.

1. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez: Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes fajok:
C. Hüllők
4. Vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) - a 15 cm-nél kisebb páncélhosszúságú példányok